Zásady ochrany osobních údajů na našich internetových stránkách zprostředkovávajících nabídky pracovních příležitostí (kariérní portál)

Při používání internetového systému s nabídkami pracovních příležitostí chceme, abyste se cítili dobře a bezpečně. Ochrana Vaší osobní sféry má pro nás prioritu, protože ochranu osobních údajů vnímáme nejen jako důležitý prvek odpovědného přístupu k zákazníkům, ale rovněž jako kvalitativní znak přístupu k uchazečům o zaměstnání a zaměstnancům založeného na respektu a ochraně. Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů Vám poskytnou informace o přístupu společnosti Kaufland ke zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním našich internetových stránek zaměřených na výběr pracovních pozic.

1. Správce údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

Telefon: +420 251 05 1111

E-mail: personal@kaufland.cz

Pro zjednodušení bude společnost Kaufland Česká republika v.o.s. dále označována pouze jako společnost „Kaufland“.

2. Kontaktní formulář / e-mailový kontakt / telefonní kontakt

Účel zpracování osobních údajů / právní základ:

S osobními údaji, které nám poskytnete při vyplnění kontaktních formulářů, telefonicky či e-mailem, nakládáme samozřejmě tak, aby byla zachována jejich důvěrnost. Vaše osobní údaje používáme výhradně s účelovým omezením tak, abychom byli schopni zpracovat Vaši žádost. Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti Kaufland vyplývá z nutnosti zodpovědět dotazy návštěvníků internetových stránek a tím z potřeby zajistit a podporovat jejich spokojenost.

Příjemci / kategorie příjemců:

Sdělení osobních údajů třetím stranám mimo společnost Kaufland zásadně vylučujeme. Výjimečně jsou osobní údaje zpracovávány na základě našeho pověření příslušnými zpracovateli. Zpracovatele vždy pečlivě vybíráme, provádíme jejich audit a smluvně je zavazujeme v souladu s čl. 28 GDPR.

V určitých případech může být rovněž nezbytné, abychom předávali výpisy z Vašeho dotazu jiným společnostem náležejícím do skupiny Kaufland (resp. společnosti ze skupiny Kaufland, které se týká Vaše žádost uchazeče o zaměstnání) s tím, aby Vaši žádost zpracovaly. V těchto případech je však nejprve provedena anonymizace Vaší žádosti, která zajistí, že tato pověřená společnost ze skupiny Kaufland nebude moci vytvořit např. na základě případných identifikátorů vazbu k Vaší osobě. Bude-li v konkrétním případě nezbytné sdělit Vaše osobní údaje, nejprve Vás o této skutečnosti informujeme a vyžádáme si Váš souhlas.

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení:

Veškeré osobní údaje, které nám v případě dotazů poskytnete prostřednictvím těchto internetových stránek nebo e-mailem, nejpozději 90 dnů poté, co Vám odešleme finální odpověď, vymažeme, příp. bezpečně anonymizujeme. Důvodem této lhůty je okolnost, že nás návštěvníci internetových stránek často i po zaslání odpovědi znovu kontaktují v téže věci. V takovém případě musíme být schopni reagovat a odkázat na předchozí korespondenci. Proto Vaše podklady uchováváme ještě po dobu 90 dnů. Dle našich zkušeností nepřicházejí po uplynutí této doby již zpravidla žádné dotazy, které by se týkaly námi zaslané odpovědi.

3. Internetový portál nabídek pracovních míst

Společnost Kaufland se neustále snaží získávat kvalifikované a motivované pracovníky. Dovolujeme si Vás upozornit, že žádosti o zaměstnání, které nám zasíláte prostřednictvím e-mailu, nám jsou zasílány nekódovaně. Z tohoto důvodu Vám proto doporučujeme využívat pro zasílání žádostí o zaměstnání náš internetový kariérní portál.

Účel zpracování osobních údajů, právní základ a fungování:

V našem systému zajišťujícím internetovou nabídku pracovních příležitostí si můžete vytvořit Váš vlastní osobní profil chráněný osobním heslem. Veškeré údaje a přílohy, které uložíte ve svém profilu a odešlete společně s Vaší žádostí o zaměstnání, zpracováváme výhradně pro účely vyřízení Vaší žádosti o zaměstnání, kterou jste podali prostřednictvím svého profilu. Právním základem v této souvislosti je čl. 88 GDPR ve spojení s vnitrostátní legislativou. V případě, že kromě toho udělíte zvláštní souhlas, je právním základem pro předání Vaší žádosti o zaměstnání čl. 6 odst. 1 a) GDPR. Pro účely předání Vašich dat jako uchazeče o zaměstnání prostřednictvím elektronického přenosu dat v rámci tohoto systému používáme šifrování zajišťující ochranu Vašich údajů před neoprávněným přístupem.

Příjemci / kategorie příjemců:

Do údajů z Vašeho profilu nemůže bez zvláštního souhlasu či zaslání konkrétní žádosti o zaměstnání nahlížet nikdo jiný kromě Vás. Osobám odpovědným za nábor uchazečů na konkrétní pracovní místo bude poskytnuto právo nahlížet do Vašich dat uchazeče o zaměstnání teprve tehdy, jakmile prostřednictvím svého profilu vytvoříte a odešlete nám příslušnou žádost o zaměstnání. Pouze v případě, že nám prostřednictvím systému udělíte zvláštní souhlas (ve formě označení, kdo je oprávněn nahlížet do Vašeho profilu), bude Vaše žádost uchazeče o zaměstnání v závislosti na Vaší kvalifikaci či zájmech zohledněna v rámci skupiny Kaufland i ve vztahu k jiným neobsazeným pracovním pozicím. Mimoto nebudou Vaše údaje nikdy předány třetím stranám mimo skupinu Kaufland.

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení:

Údaje vyplývající z konkrétní žádosti uchazeče o zaměstnání jsou po ukončení výběrového řízení smazány v souladu s platnou vnitrostátní legislativou.

Váš profil na našem kariérním portálu a údaje, které jsou v něm uloženy, zůstanou v systému uloženy bez ohledu na konkrétní aktivní žádost o pracovní pozici. Díky tomu máte možnost ucházet se online i o další pracovní místa nabízená ve společnostech náležejících do skupiny Kaufland. Je-li Váš profil neaktivní po dobu 12 měsíců a není-li zpracovávána žádná Vaše žádost o pracovní místo, bude Váš profil automaticky smazán. Váš profil však můžete kdykoliv smazat i Vy. Budou-li v příslušném okamžiku zpracovávány Vaše aktuální žádosti o zaměstnání, budou deaktivovány a Váš profil bude vymazán. Profil bude vymazán ihned, žádosti uchazeče o zaměstnání budou vymazány automaticky v souladu s platnou vnitrostátní legislativou.

4. Použití sociálních pluginů pro účely sociálního sdílení „social sharing“ (např. tlačítko Facebook, Twitter, Google+)

Z důvodů ochrany osobních údajů jsme se vědomě rozhodli, že přímo na naše internetové stránky neumístíme sociální pluginy. Pokud tedy navštívíte náš kariérní portál, nebudou zásadně předávána žádná data poskytovatelům služeb sociálních médií. Tvorba profilu třetí stranou je tak vyloučena. Nicméně nechceme bránit těm návštěvníkům našich internetových stránek, kteří by chtěli používat sociální pluginy, aby této možnosti využili. Na našem kariérním portálu tak nabízíme možnost aktivace těchto pluginů. Při aktivaci sociálních pluginů však mějte na paměti, že v takovém případě mohou být určité údaje předávány poskytovatelům služeb sociálních médií. Jedná se například o tyto informace:

 • adresa internetové stránky, na které se nachází aktivovaný sociální plugin

 • datum a čas vyvolání internetové stránky, resp. aktivace sociálního pluginu

 • informace o použitém prohlížeči a o provozním systému

 • Vaše aktuální IP adresa

Jste-li již v okamžiku aktivace sociálního pluginu zalogován (a) u související služby sociálních médií, je její poskytovatel rovněž schopen zjistit ze shora uvedených údajů jméno uživatele a příp. i Vaše skutečné jméno. Tyto údaje může příslušný poskytovatel zpracovávat i v zemích mimo Evropskou unii. Nemůžeme ovlivnit rozsah, povahu a účel zpracování (osobních) údajů poskytovatelem těchto služeb. Vezměte proto v úvahu, že poskytovatelé služeb sociálních médií jsou na základě shora uvedených údajů schopni vytvořit pseudonymizované a dokonce individualizované uživatelské profily. Aktivovaný sociální plugin můžete rovněž kdykoliv deaktivovat. Tím však nejsou nijak dotčeny údaje, které již byly poskytovateli sociálních médií předány.

Deaktivovaný sociální plugin poznáte tak, že je šedivě podbarven, resp. že příslušné tlačítko je neaktivní (výchozí postavení vlevo). V takovém případě nejsou načítány žádné externí obsahy a nedochází k přenosu dat. Pokud poprvé kliknete na šedivě podbarvený sociální plugin nebo na související tlačítko, aktivujete jej – sociální plugin je pak zobrazen barevně, resp. související tlačítko je aktivováno (tlačítko vpravo). Již v tomto okamžiku jsou data přenášena poskytovateli sociálních médií. Dalším kliknutím již můžete využívat sociální plugin.

Po aktivaci sociálního pluginu bude jeho stav v souvislosti s naším kariérním portálem automaticky uložen pro příslušného poskytovatele služeb. Za tímto účelem bude pro Váš internetový prohlížeč, např. Internet Explorer, vytvořen soubor cookie. Další informace o textových souborech cookies naleznete v kapitole „Používání textových souborů cookies“. Navštívíte-li pak znovu náš kariérní portál, bude příslušný sociální plugin nahrán v aktivovaném stavu a lze jej používat bez nutnosti opětovné aktivace. Údaje pak budou poskytovateli sociálních mediálních služeb přenášeny přímo při nahrání internetových stránek. Kliknutím na symbol tlačítka vlevo od tlačítka příslušného sociálního pluginu lze aktivní stav pluginu kdykoli znovu deaktivovat.

5. Šifrování

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom zajistili co možná nejkomplexnější ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem. Vedle zajištění provozního prostředí používáme šifrování. Vámi uvedené informace jsou přenášeny v zašifrované podobě prostřednictvím protokolu SSL (secure socket layer) a jsou autenticky ověřovány tak, aby se předešlo zneužití osobních údajů třetími osobami. Šifrování poznáte tak, že na stavovém řádku Vašeho prohlížeče je symbol zámku vyobrazen v uzamčené podobě a řádek adresy začíná „https....“.

6. Používání textových souborů cookies

Na našich internetových stránkách zaměřených na výběr pracovních pozic používáme tzv. cookies.  Cookies jsou malé textové soubory, které odesílá náš internetový server Vašemu koncovému zařízení (počítači, notebooku, chytrému telefonu či tabletu) při návštěvě těchto internetových stránek a jsou na těchto zařízeních uloženy ve Vámi používaném internetovém prohlížeči. Použité soubory cookies mohou plnit různé funkce. V následujícím textu Vás seznámíme s jednotlivými účely různých cookies, které lze použít.

Mimochodem: Váš internetový prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás informoval o používání textových souborů cookies. Díky tomu budete mít vždy přehled o použití těchto souborů. Kromě toho můžete nastavení Vašeho internetového prohlížeče uzpůsobit tak, aby neakceptoval žádné soubory cookies nebo pouze ty, které používají určití poskytovatelé. Chtěli bychom Vás však upozornit, že takové nastavení může vést za určitých okolností k omezení funkcí, které náš kariérní portál nabízí.

6.1 Uživatelské údaje vycházející z návštěvy kariérního portálu

Účel zpracování osobních údajů a právní základ:

Používáním našeho kariérního portálu lze detekovat tyto informace:

 • internetovou stránku, ze které byl vyžádán příslušný soubor  

 • název/jméno souboru  

 • datum a čas dotazu  

 • přenesený objem dat

 • přístupový stav jako např. „soubor přenesen“, „soubor nenalezen“ apod.

 • popis typu použitého internetového prohlížeče

 • anonymizovanou IP adresu zkrácenou o 3 poslední čísla programem etracker

Tyto informace využíváme pro usnadnění používání internetových stránek vyloučením nutnosti opakovaného zadávání stejných informací, pro účely statistického vyhodnocování, pro účely úpravy našeho kariérního portálu dle Vašich potřeb a za účelem obrany před neregulérním dotazováním na naši internetovou nabídku.

V této souvislosti používáme relační (dočasné) a permanentní (stálé) cookies, s jejichž pomocí je řízeno Vaše spojení s našimi internetovými stránkami během relace (session). V této souvislosti neshromažďujeme či jiným způsobem nezpracováváme Vaše osobní údaje. Pomocí souboru cookie jsme pouze schopni Vás během Vaší návštěvy na našich stránkách identifikovat jako unikátního, nicméně pro nás neznámého uživatele. Zkrácená IP adresa Vašeho počítače je evidována námi pověřenou společností etracker GmbH, Hamburg, na anonymizovaném základě, je vyhodnocována bez vazby na osobní údaje a po uplynutí 24 hodin je automaticky vymazána. Uživatelské profily založené na osobních údajích nejsou v této souvislosti vytvářeny.

Legislativním základem takového zpracování (osobních) údajů jsou příslušná ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích…

6.2 Webtracking

Účel zpracování osobních údajů / právní základ:

Při Vaší návštěvě našeho kariérního portálu instaluje námi pověřená společnost etracker GmbH permanentní soubor cookie ve Vašem internetovém prohlížeči s cílem vytvoření pseudonymizovaného uživatelského profilu. V souboru cookie jsou v této souvislosti shromažďována a ukládána data vypovídající o Vašem používání těchto internetových stránek a o pohybu na nich. Pomocí tohoto permanentního souboru cookie lze detekovat Váš prohlížeč při Vaší opětovné návštěvě těchto internetových stránek. Cílem je uzpůsobení našeho kariérního portálu potřebám návštěvníků tak, že například umisťujeme na jednotlivých stránkách obsahy, které jsou pro návštěvníky těchto stránek relevantní. Údaje shromážděné za pomoci technologie etracker nejsou používány k tomu, abychom osobně identifikovali uživatele našeho kariérního portálu. Uživatelské údaje uložené v textových souborech cookies nejsou ani používány pro účely přiřazení k osobním údajům nositele pseudonymu. Právním základem takového ukládání osobních údajů a používání permanentních souborů cookies jsou příslušná ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Máte právo kdykoli s účinky do budoucnosti vznést námitku vůči tomuto shromažďování a ukládání údajů za využití permanentních textových souborů cookies společností etracker GmbH. Pro uplatnění tohoto práva stačí kliknout na tento odkaz Link (link na: https://application.etracker.com/privacy.php?
languageId=2&et=ZbxDsx) a na internetových stránkách, které se Vám po kliknutí na tento odkaz zobrazí, potvrdíte svůj nesouhlas/námitku. V takovém případě bude ve Vašem internetovém prohlížeči nastaven permanentní soubor „Do not track“ cookie společnosti etracker, jenž zajistí, že technologie etracker již napříště nebude využívána.

Příjemci / kategorie příjemců:

Vaše údaje jsou v rámci zpracování (osobních) údajů v rámci skupiny Kaufland zveřejněny/předány těmto příjemcům / kategoriím příjemců: odborné oblasti, business intelligence, IT, marketing a personální oddělení společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. a Kaufland Management s.r.o.

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení:

Zda-li budou textové soubory cookies vůbec ukládány, můžete ovlivnit sami prostřednictvím bezpečnostního nastavení Vašeho internetového prohlížeče tak, že předem například vyloučíte možnost používání cookies nebo jejich použití podmíníte předchozím dotázáním a následným individuálním akceptováním, příp. můžete nastavit, že textové soubory cookies budou po každém ukončení relace (session) internetového prohlížeče vymazány. Odmítnete-li používání textových souborů cookies, může dojít k omezení funkcí, jež Vám náš kariérní portál nabízí. Textové soubory cookies budou bezprostředně při ukončení relace (session) internetového prohlížeče smazány. Permanentní soubory cookies jsou deaktivovány uplynutím lhůty 90 dnů. Soubory cookies však můžete kdykoliv sami manuálně vymazat pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

7. Vaše práva subjektu údajů

V souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) máte právo kdykoli a bezúplatně získat informaci o osobních údajích, které jsou o Vaší osobě uloženy u společnosti Kaufland.

Kromě toho máte dle čl. 16 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) právo požadovat opravu nepřesných/nesprávných údajů, které jsou o Vaší osobě uloženy.

V neposlední řadě máte dle čl. 17 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) právo požadovat výmaz osobních údajů v případě, že takové údaje již nejsme oprávněni ukládat (např. v případě, že tyto údaje již nejsou pro rozhodnutí o přijetí uchazeče do zaměstnání potřebné nebo protože jste příslušný souhlas se zpracováním osobních údajů odvolali).

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 e) nebo f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), náleží Vám dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Vyjádříte-li svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů, nebudou Vaše osobní údaje v budoucnu zpracovávány. To neplatí, pokud správce osobních údajů prokáže, že jsou dány kogentní důvody hodné ochrany hovořící pro oprávněné další zpracování takových osobních údajů, kdy tyto důvody převažují nad zájmem subjektu údajů ohledně uplatnění práva vznesení námitky proti zpracování dotčených osobních údajů.

Kromě toho máte za splnění podmínek stanovených zákonem právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) Vašich osobních údajů.

V případě, že jste zpracované údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), můžete souhlas kdykoli odvolat s účinky do budoucna, aniž by tím byla dotčena zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů.

Ve shora uvedených případech, v případě dotazů nebo stížností se obracejte písemně či e-mailem na kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů.

Aniž je tím dotčen jiný správní či soudní opravný prostředek, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, je-li subjekt údajů toho názoru, že zpracování osobních údajů, jež se ho týká, porušuje ustanovení GDPR (čl. 77 GDPR). Subjekt údajů může toto právo uplatnit u dozorového úřadu v členské zemi místa svého pobytu, pracoviště nebo místa domnělého porušení GDPR.

8. Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů

e-mail: oou@kaufland.cz

Poštovní adresa:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6