Naše firemní kultura – základ úspěchu

Naši firemní kulturu tvoří souhrn firemních hodnot a zásad vedení, které formují naše chování.

Naše firemní hodnoty

Náš základ

Naše firemní hodnoty jsou hlavními principy, které formují naše chování. Ovlivňují naše vnímání, naše rozhodování i naše každodenní jednání. Popisují, co je důležité a co nás motivuje. Můžeme tak uskutečňovat změny a dosahovat svých cílů.

Výkon

Náš výkon je rozhodujícím prvkem tvořícím základ našeho úspěchu. Vyžaduje činy, odhodlání, odvahu a nadšení. To platí pro každého jednotlivce i pro celý tým.

Dynamika

Dynamika je síla, kterou vylepšujeme to dobré a vytváříme nové. Předpokládá připravenost a schopnost provádět změny, jakož i odhodlání převzít odpovědnost. V tom je naše síla něco realizovat. Jsme dynamičtí. Vše osvědčené zdokonalujeme, nevyhovující optimalizujeme nebo vytváříme něco zcela nového. Jsme ochotní přijmout změny, prosadit je v praxi a nést za ně odpovědnost.

Férovost

Férovost je založena na vzájemné úctě a respektu. Je to důležitý pilíř naší spolupráce založené na důvěře. Jedině s férovostí můžeme trvale dosahovat našich cílů. Naše zásady vedení „Ruku na to!“ vychází z našich firemních hodnot. Tyto hodnoty řídí naše vnímání, rozhodování a jednání, a to každý den. Představují to, co je pro nás důležité a co nás motivuje. Správné vedení je klíčovým úkolem každého vedoucího zaměstnance a projevuje se v každodenní činnosti. My všichni v Kauflandu táhneme za jeden provaz. A to jak v rámci jednotlivých týmů, tak napříč odděleními a hierarchickými úrovněmi. Vedoucí zaměstnanci jako členové týmů dbají na to, aby všichni pracovali ruku v ruce, a tím dosáhli společného úspěchu. Nové zásady vedení jsou závazkem pro vedoucí pracovníky a příslibem pro zaměstnance.


Naše zásady

Naše zásady vedení "Ruku na to!"

Správné vedení je klíčovým úkolem každého vedoucího zaměstnance. Vedoucí zaměstnanci jako členové týmů dbají na to, aby všichni pracovali ruku v ruce, a tím dosáhli společného úspěchu.

Komunikujeme srozumitelně & objasňujeme souvislosti

Komunikace v naší společnosti je stejná jako naše obchodní strategie – jednoduchá a přímá. Vyjadřujeme se jasně, otevřeně a včas reagujeme na konflikty a řešíme je konstruktivně. Vždy spolu komunikujeme jako rovný s rovným.

My vedoucí pracovníci předáváme ostatním informace co nejefektivněji. Poskytujeme je včas a s ohledem na zadané úkoly.

Děláme konzistentní a srozumitelná rozhodnutí. V případě potřeby vysvětlíme důvody svých rozhodnutí, a tím objasníme situaci.

Respektujeme zaměstnance, kteří mají odvahu klást dotazy, i když jsou kritické. Odpovědím na jejich dotazy věnujeme dostatek času a dbáme na to, aby zaměstnanci problematice rozuměli.

Odhalujeme & rozvíjíme potenciál našich zaměstnanců

Rozhodujícím faktorem společného úspěchu jsou vysoké pracovní výkony všech zaměstnanců. Je proto zásadním úkolem našeho vedení neustále rozvíjet potenciál každého zaměstnance. Výsledky našich zaměstnanců a jejich rozvoj v rámci celé společnosti jsou měřítkem našeho úspěchu.

Svým zaměstnancům poskytujeme pomoc, podporu a umožňujeme jim prostřednictvím svěřených úkolů dále růst. Na oplátku od nich vyžadujeme, aby řešili své úkoly odpovědně a s velkým nasazením.

Víme, jak důležité je pro každého uznání. Vytváříme proto prostředí motivující zaměstnance odvést co nejlepší práci, ve které jsou výsledky a odhodlání vždy oceněny.

Zaměstnanci mají právo vědět, jak jsme s nimi spokojeni. Proto jim včas poskytujeme konstruktivní zpětnou vazbu. A naopak je vybízíme, aby ji dávali i oni nám. Víme, že dobré vedení vyžaduje neustálou sebereflexi.

Jsme výkonní & dynamičtí

Nepřestáváme se zlepšovat. Dynamicky reagujeme na rychlý vývoj. Neustále hledáme nové cesty a uskutečňujeme nutné změny vedoucí k vyšší efektivitě. Pokud jsme ideální řešení již nalezli, využíváme jej i nadále.

Naše obchodní strategie vyžaduje jednoduchá a efektivní řešení. My vedoucí zaměstnanci dbáme na to, aby pracovní a schvalovací procesy byly nastaveny smysluplně.

Vysoký standard zabezpečíme tím, že dodržujeme správně definované procesy a zároveň je v případě potřeby flexibilně přizpůsobujeme poměrům dané země.

Jako vedoucí zaměstnanci jsme samozřejmou součástí týmů. Odpovědnost neseme jak za práci svého týmu, tak za spolupráci mezi odděleními. Bez ohledu na to, na čem pracujeme, musí v centru naší pozornosti zůstat společný úspěch.

Jednáme férově & důvěryhodně

Jako vedoucí zaměstnanci jednáme se všemi uznale a bez předsudků. Respektujeme osobnost každého zaměstnance a jeho schopnosti. Zároveň očekáváme vzájemný respekt i od nich.

Každý zaměstnanec je zodpovědný za výsledky své práce. Kontrola je pro nás projevem podpory, nikoli nedůvěry. Slouží k udržení nastavené obchodní strategie a posouvá nás dále. Usilujeme o takové pracovní klima, ve kterém zaměstnanci budou mít odvahu hledat nové cesty. Chyby nám dávají příležitost naučit se něčemu novému a vnitřně růst.

Jako vedoucí zaměstnanci jednáme s ostatními vždy partnersky. Jsme vždy srozumitelní a spolehliví. Stojíme si za svými výroky a důsledně dodržujeme dohody.

Svým férovým jednáním si získáváme důvěru. Tím dáváme každému šanci vydat ze sebe to nejlepší.

Chováme se odpovědně & jdeme příkladem

Jako vedoucí zaměstnanci jednáme v podnikatelském duchu: Myslíme a počínáme si odpovědně. Děláme taková rozhodnutí, jako by se jednalo o naši vlastní firmu. S finančními prostředky nakládáme účelně.

Pro naši společnost pracujeme odhodlaně. Se zaujetím plníme úkoly a vedeme své týmy. Svou odpovědnost delegujeme tam, kde je to možné. Dáváme tak zaměstnancům prostor a současně jasné hranice pro samostatná rozhodnutí.

V roli vedoucích zaměstnanců máme rozhodující vliv. Proto také jdeme příkladem vším, co děláme. Na první místo vždy klademe výkon celého týmu. Jednáme sebevědomě, ale zároveň rozvážně. Jsme vzorem pro ostatní.


Naše firemní zásady

Základ naší každodenní práce

Naše firemní zásady tvoří základ pro naši každodenní práci. Naším cílem je získat přidanou hodnotu pro naše zákazníky, zaměstnance, společnost a okolí.

 • Spokojenost zákazníků formuje naše jednání.
 • Vynikající poměr cena/výkon určuje naši pozici na trhu.
 • Nadále rosteme díky expanzi a neustálému vylepšování našich obchodních domů.
 • Jako korporátní společnost jsme si pro svou práci vytvořili systémy.
 • Náš úspěch zajišťují krátké rozhodovací procesy a jednoduché pracovní postupy.
 • Dodržujeme platné právní předpisy a interní směrnice.
 • Ve své každodenní činnosti přebíráme ekonomickou, sociální a ekologickou odpovědnost.
 • Férovost vůči každému ve firmě je nejdůležitější zásadou.
 • Vzájemně se respektujeme a podporujeme.
 • Dohody jsou dodržovány v atmosféře důvěry.
 • Chvála, uznání a odvaha ke kritice utváří správné pracovní klima. Obklopujeme se schopnými zaměstnanci, kteří u nás dokážou kariérně růst.

Benefity

Dostanete od nás

 • Práce na zajímavých a zodpovědných úkolech v rámci dynamického týmu
 • Motivující pracovní atmosféra
 • Moderní pracovní prostředí s nejnovějšími technologiemi
 • Šance kariérně růst
 • Atraktivní mzdové ohodnocení

Více o našich výhodách najdete ZDEMáte chuť jít do toho s námi?

K vyhledávání pozic

Chcete začít u nás? Čeká na Vás mnoho volných pozic.

Do portálu pro uchazeče

Přihlaste se nyní a sledujte stav Vaší žádosti.