Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů na našich internetových stránkách zprostředkovávajících nabídky pracovních příležitostí (kariérní portál)

Při používání internetového systému s nabídkami pracovních příležitostí chceme, abyste se cítili dobře a bezpečně. Ochrana Vaší osobní sféry má pro nás prioritu, protože ochranu osobních údajů vnímáme nejen jako důležitý prvek odpovědného přístupu k zákazníkům, ale rovněž jako kvalitativní znak přístupu k uchazečům o zaměstnání a zaměstnancům založeného na respektu a ochraně. Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů Vám poskytnou informace o přístupu společnosti Kaufland ke zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním našich internetových stránek zaměřených na výběr pracovních pozic.

1. Správce údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6
Telefon: +420 251 05 1111
E-mail: personal@kaufland.cz

Pro zjednodušení bude společnost Kaufland Česká republika v.o.s. dále označována pouze jako společnost „Kaufland“.

2. Kontaktní formulář / e-mailový kontakt / telefonní kontakt

Účel zpracování osobních údajů / právní základ: S osobními údaji, které nám poskytnete při vyplnění kontaktních formulářů, telefonicky či e-mailem, nakládáme samozřejmě tak, aby byla zachována jejich důvěrnost. Vaše osobní údaje používáme výhradně s účelovým omezením tak, abychom byli schopni zpracovat Vaši žádost. Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti Kaufland vyplývá z nutnosti zodpovědět dotazy návštěvníků internetových stránek a tím z potřeby zajistit a podporovat jejich spokojenost.

Příjemci / kategorie příjemců: Sdělení osobních údajů třetím stranám mimo společnost Kaufland zásadně vylučujeme. Výjimečně jsou osobní údaje zpracovávány na základě našeho pověření příslušnými zpracovateli. Zpracovatele vždy pečlivě vybíráme, provádíme jejich audit a smluvně je zavazujeme v souladu s čl. 28 GDPR.

V určitých případech může být rovněž nezbytné, abychom předávali výpisy z Vašeho dotazu jiným společnostem náležejícím do skupiny Kaufland (resp. společnosti ze skupiny Kaufland, která se týká  Vaší žádosti uchazeče o zaměstnání) s tím, aby Vaši žádost zpracovaly. V těchto případech je však nejprve provedena anonymizace Vaší žádosti, která zajistí, že tato pověřená společnost ze skupiny Kaufland nebude moci vytvořit např. na základě případných identifikátorů vazbu k Vaší osobě. Bude-li v konkrétním případě nezbytné sdělit Vaše osobní údaje, nejprve Vás o této skutečnosti předem informujeme a vyžádáme si Váš souhlas.

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení: Veškeré osobní údaje, které nám v případě dotazů poskytnete prostřednictvím těchto internetových stránek nebo e-mailem, nejpozději 90 dnů poté, co Vám odešleme finální odpověď, vymažeme, příp. bezpečně anonymizujeme. Důvodem této lhůty je okolnost, že nás návštěvníci internetových stránek často i po zaslání odpovědi znovu kontaktují v téže věci. V takovém případě musíme být schopni reagovat a odkázat na předchozí korespondenci. Proto Vaše podklady uchováváme ještě po dobu 90 dnů. Dle našich zkušeností nepřicházejí po uplynutí této doby již zpravidla žádné dotazy, které by se týkaly námi zaslané odpovědi.

3. Internetový portál nabídek pracovních míst

Společnost Kaufland se neustále snaží získávat kvalifikované a motivované pracovníky. Dovolujeme si Vás upozornit, že žádosti o zaměstnání, které nám zasíláte prostřednictvím e-mailu, nám jsou zasílány nekódovaně. Z tohoto důvodu Vás proto žádáme, abyste pro zasílání žádostí o zaměstnání využívali výhradně náš internetový kariérní portál www.kaufland.cz/kariera. Dovolujeme si Vás požádat, abyste věnovali pozornost informacím o ochraně osobních údajů, které jsou na tomto portálu uvedeny ve specifických Zásadách ochrany osobních údajů v souvislosti s využíváním internetového kariérního portálu a řídili se jimi.   

4. Zpracování osobních údajů v případě použití funkcí sociálního sdílení „social sharing“

Z důvodů ochrany osobních údajů jsme se vědomě rozhodli, že přímo na tyto naše internetové stránky neumístíme funkci „sdílení“ různých sociálních sítí ve formě sociálních pluginů. Proto jsou funkce „sdílení“, resp. „sharing“ implementovány na těchto internetových stránkách pouze ve formě hyperlinku. Tento hyperlink odkazuje až v nově otevřeném oknu na stránky sociálních sítí. Pokud tedy pouze navštívíte náš kariérní portál, nebudou poskytovatelům služeb sociálních médií předávána zásadně žádná data. Tvorba profilu třetí stranou je tak vyloučena. Nicméně nechceme bránit těm návštěvníkům našich internetových stránek, kteří by chtěli „sdílet“ obsahy našeho kariérního portálu s jejich sociální, aby této možnosti využili. Pouze pokud sami vědomě stisknete příslušné tlačítko „sdílet“, resp. „share“, dojde k předání poskytovatelům služeb Vámi zvolené sociální sítě.

Účel zpracování osobních údajů / právní základ: Právním základem zpracování osobních údajů v případě používání funkce „sdílení“ je čl. 6 odst. 1 f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Oprávněný zájem společnosti Kaufland vyplývá ze zájmu nabídnout uživatelům našeho kariérního portálu tuto funkci jako volitelnou opci. 

Příjemci / kategorie příjemců: „Sdílení“ obsahů našeho kariérního portálu má za následek, že určité údaje mohou být předány poskytovatelům služeb sociálních médií. V tomto případě se jedná například o tyto údaje:

-        adresa této internetové stránky
-        datum a čas vyvolání internetové stránky, resp. aktivace tlačítka „sdílení“
-        informace o použitém prohlížeči a o provozním systému
-        Vaše aktuální IP adresa
-        Vámi sdílený obsah

Do sdílených obsahů pak mohou v závislosti na Vámi provedeném nastavení ochrany osobních údajů ve Vašem vlastním účtu nahlížet i jiní uživatelé stejné sociální sítě. Jste-li již v okamžiku aktivace tlačítka „sdílení“ zalogován(a) u související služby sociálních médií, je její poskytovatel rovněž schopen zjistit ze shora uvedených údajů Vaše jméno uživatele a příp. i Vaše skutečné jméno. Tyto údaje může příslušný poskytovatel zpracovávat i v zemích mimo Evropskou unii. Nemůžeme ovlivnit rozsah, povahu a účel zpracování (osobních) údajů poskytovatelem těchto služeb. Vezměte proto v úvahu, že poskytovatelé služeb sociálních médií jsou na základě shora uvedených údajů schopni vytvořit pseudonymizované a dokonce individualizované uživatelské profily

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení:  Doba zobrazení Vámi sdílených obsahů závisí na nastavení ochrany osobních údajů v rámci Vašeho účtu u příslušného poskytovatele konkrétní sociální sítě a na jeho vlastních Zásadách ochrany osobních údajů. Společnost Kaufland nemá možnost tyto skutečnosti ovlivnit.  

5. Používání digitálního asistenta (chatbota)

Máte možnost využít našeho textového chatbota.

5.1 Digitální asistent (chatbot)
Účel zpracování údajů / právní základ: Interakce s chatbotem probíhá prostřednictvím webových stránek www.kaufland.cz/kariera, a také prostřednictvím terminálů, které jsou umístěny na prodejnách.

Chatbot nabízí tři funkce:
-    Odpovědi na otázky
-    Vyhledávání pracovních míst
-    Žádost o volné pracovní místo

Údaje, které mají být zpracovány pro funkci FAQ (často kladené otázky) a funkce hledání zaměstnání, zahrnují:

-    údaje, které server ukládá při použití chatbota (včetně data a doby používání, dat z použitého koncového zařízení, jako je anonymizované ID uživatele),
-    zadané textové zprávy odeslané prostřednictvím chatbota,
-    osobní údaje, které chatbotovi poskytnete, aniž byste o to byli požádáni (např. vaše křestní jméno)

Veškeré osobní a související údaje jsou během vteřiny bezprostředně po jejich zaznamenání automaticky anonymizovány, takže společnost Kaufland nemůže vyvozovat žádné závěry o vaší osobě. Poskytnutí vašich údajů je dobrovolné. Zpracování dat je předpokladem pro neomezenou funkci chatbota.

V rámci funkce „žádosti o volné pracovní místo“ získáváme a shromažďujeme osobní údaje. Jedná se o jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a zemi. V závislosti na pozici jsou také kladeny předvýběrové otázky. Dobrovolně lze poskytnout informace jako např. oslovení, zařazení do databáze uchazečů, viditelnost profilu nebo doporučení zaměstnanců. Máte také možnost nahrát k žádosti svůj životopis nebo jiné dokumenty. Údaje jsou přenášeny do našeho online systému pro uchazeče. Informace o tomto a lhůtě pro vymazání naleznete pod bodem 3. V samotném chatbotovi není žádné úložiště. Veškeré osobní a související údaje jsou během vteřiny bezprostředně po jejich zaznamenání automaticky anonymizovány, aby nebylo možné vyvozovat žádné závěry o vaší osobě. Nahrané dokumenty jsou také uloženy pouze dočasně a poté jsou okamžitě smazány.

Právním základem pro popsané zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Zpracování údajů uvedených pod bodem 1 za účelem zlepšení komunikace je oprávněným zájmem ve smyslu normy.

5.2 Protokoly webového serveru

Při použití chatbota zpracováváme datum, dobu setrvání na dané webové stránce a počet požadavků, abychom zajistili bezpečnost našich IT systémů. Tento sběr dat probíhá výhradně anonymně.

Právním základem pro popsané zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Zpracování údajů uvedených v bodě 1 pro zajištění bezpečnosti IT systémů je třeba považovat za oprávněný zájem ve smyslu normy.

5.3 Zdokonalování digitálního asistenta (chatbota) dle potřeb

Nevyhodnocujeme žádné osobní údaje. Abychom chatbota učinili uživatelsky přívětivějším, zlepšili kvalitu služeb nebo opravili existující chyby, analyzujeme používání chatbota výhradně na základě anonymizovaných údajů. To nám umožňuje například dále rozvíjet rozpoznávání frází a obohacovat chatbota o nové funkce.

5.4 Kritéria pro stanovení doby uchování

Při používání chatbota o vás neukládáme žádné osobní údaje.

6. Použití textových souborů cookies

Správci údajů a účely zpracování osobních údajů / právní základ:

My, společnost Kaufland Česká republika v.o.s., jsme správce údajů v souvislosti s používáním tzv. cookies a jiných obdobných technologií zpracovávajících uživatelská data na všech (sub-)doménách na internetových stránkách https://kariera.kaufland.cz.

Cookies jsou malé textové soubory ukládané na Vašem koncovém zařízení (laptop, tablet, smartphone apod.) v případě, že navštívíte naše internetové stránky. Textové soubory cookies nezpůsobí ve Vašem koncovém zařízení žádné škody, neobsahují viry, trojské koně či jiný škodlivý software. V textovém souboru cookie jsou ukládány informace vznikající vždy v souvislosti se specificky používaným koncovým zařízením. To však neznamená, že bychom tímto způsobem přímo získali informace o Vaší totožnosti.

Použití textových souborů cookies a jiných technologií za účelem zpracování uživatelských dat slouží   - dle kategorie textových souborů cookies, resp. jiných technologií – k těmto účelům:

 • Technická nezbytnost: V tomto ohledu se jedná o textové soubory cookies a obdobné metody, bez nichž byste nemohli využívat naše služby (např. v zájmu správného zobrazení našich internetových stránek / Vámi požadovaných funkcí, pro účely ukládání informací týkajících se Vašeho přihlašování při zalogování, pro účely ukládání položek do košíku při nakupování online apod.).
 • Preference: Pomocí těchto technik můžeme v zájmu komfortního používání našich internetových stránek zohlednit Vaše skutečné či předpokládané preference. Na základě Vašich nastavení např. můžeme zobrazit naše internetové stránky v jazyce, který Vám nejlépe vyhovuje. Kromě toho tímto způsobem zamezíme tomu, abychom Vám zobrazovali výrobky, které např. nejsou ve Vašem regionu k dispozici.
 • Statistika: Tyto techniky nám umožňují vyhotovovat anonymizované statistiky používání našich služeb, které nám následně pomáhají vytvářet takový obsah stránek, jenž vyhovuje potřebám jejich návštěvníků. Díky tomu můžeme například určit, jakým způsobem bychom mohli modifikovat naše internetové stránky tak, abychom ještě více vyšli vstříc zvyklostem uživatelů našich stránek.
 • Marketing: Díky tomu Vám můžeme zobrazit obsahy, které odpovídají Vašim preferencím a vycházejí z analýz Vašeho uživatelského chování. Vaše uživatelské chování lze přitom vyvodit i z návštěvy různých internetových stránek, prohlížečů či koncových zařízení dle ID uživatele (jedinečný identifikátor).

V rámci používání textových souborů cookies a podobných technik v souvislosti se zpracováním uživatelských dat dochází v závislosti na nastaveném účelu ke zpracování zejména níže uvedených druhů osobních údajů:

Technická nezbytnost

 • Vstupy uživatele (údaje zadané uživatelem) za účelem zapamatování zadaných údajů, a to i v rámci navštívených substránek (např., výběr Vámi preferované prodejny ve vyhledávači prodejen);
 • Autentifikační data pro účely identifikace uživatele po přihlášení, aby bylo možné získat přístup k autorizovaným obsahům při dalších návštěvách (např. přístup k zákaznickému účtu);
 • Události relevantní z hlediska zajištění bezpečnosti (např. detekce často nezdařených pokusů o přihlášení);
 • Údaje pro zobrazení multimediálních obsahů (např. přehrání (produktových) videí zvolených uživatelem).

Preference:

 • Nastavení adaptace uživatelské plochy, která není provázána s trvalou identifikací (např. aktivní výběr jazyka nebo konkrétní zobrazení dotazů při vyhledávání nebo map ve vyhledávači prodejen).

Statistika:

 • Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi o používání našich internetových stránek obsahují zejména:
  • typ/verzi prohlížeče,
  • používaný operační systém,
  • adresu URL odkazovatele (referrer-URL) (odkaz na předchozí webovou stránku),
  • identifikační číslo přistupujícího počítače (IP adresa),
  • čas požadavku serveru,
  • individuální ID uživatele a
  • události (events) vyvolané na příslušných internetových stránkách (surfování).
 • IP adresa je přitom průběžně anonymizována, takže vysledovatelnost Vaší osoby pomocí této adresy je zásadně vyloučena.
 • ID uživatele sloučíme s Vašimi dalšími údaji (např. jméno, e-mailová adresa apod.) pouze na základě Vašeho zvláštního výslovného souhlasu (viz např. bod 6 těchto Zásad o ochraně osobních údajů). Pouze na základě samotných ID uživatelů nelze zjistit Vaši totožnost.

Marketing

 • Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi o používání našich internetových stránek. To zahrnuje zejména:
  • IP adresu,
  • individuální uživatelské ID;
  • potenciální produktové zájmy,
  • události (events) vyvolané na internetových stránkách (surfování). 
 • IP adresa je přitom průběžně anonymizována, takže vysledovatelnost Vaší osoby pomocí této adresy je zásadně vyloučena.
 • ID uživatele sloučíme s Vašimi dalšími údaji (např. jméno, e-mailová adresa apod.) pouze na základě Vašeho zvláštního výslovného souhlasu (viz např. bod 6 těchto Zásad o ochraně osobních údajů). Pouze na základě samotných ID uživatelů nelze zjistit Vaši totožnost. ID uživatelů a s tím související uživatelské profily sdílíme příp. prostřednictvím poskytovatelů internetových sítí s třetími osobami.

Právním základem pro použití textových souborů cookies v souvislosti s preferencemi, statistikou a marketingem a s obdobnými technologiemi je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro použití technicky nezbytných textových souborů cookies a obdobných technologií je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. Vaše osobní údaje zpracováváme v zájmu poskytování našich služeb v rámci vyjednávání o smlouvě, resp. v rámci provedení smlouvy.

6.1 Webtracking prostřednictvím aplikace Adobe Analytics

Účel zpracování dat / právní podklad: Informace, které získáváme během vašeho používání našich internetových stránek (to jsou: stránka, z níž byl požadován soubor, název souboru, datum a čas dotazu, přenesené množství dat, stav přístupu jako „Přenést soubor“, „Soubor nenalezen“ atd., popis typu použitého webového prohlížeče a anonymizovaná IP adresa – zkrácená o poslední tři číslice) používáme pro navigaci uživatele, pro statistická vyhodnocení, přizpůsobení našich internetových stránek vašim potřebám, zobrazení reklamy na webových stránkách (zobrazení informací o produktu na příslušných ikonách na těchto webových stránkách, které odpovídají vašemu kliknutí na www.kaufland.cz) a pro zamezení abnormálních dotazů ohledně naší webové nabídky. K tomu používáme cookies, s jejichž pomocí je řízeno vaše spojení s našimi webovými stránkami během relace. Námi pověřená firma Adobe Systems GmbH přitom uloží ve vašem internetovém prohlížeči permanentní soubor cookie pro vytvoření pseudonymizovaného uživatelského profilu. Prostřednictvím tohoto permanentního souboru cookie lze opětovně rozpoznat váš prohlížeč při další návštěvě těchto webových stránek. To slouží k reklamě, průzkumu trhu a organizaci našich webových stránek v souladu s potřebou.

Údaje zjištěné pomocí technologie Adobe Analytics nejsou využívány k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek. Údaje o použití uložené v souboru cookie nejsou také spojovány s osobními údaji nositele pseudonymu. Právním podkladem pro toto ukládání dat a použití prostřednictvím permanentního souboru cookie je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem Kauflandu vyplývá ze zájmu o optimalizaci vlastních webových stránek a zlepšení úspěšnosti reklamních opatření. Toto zjišťování a ukládání dat prostřednictvím permanentního souboru cookie společností Adobe Systems GmbH můžete kdykoliv s účinností do budoucna odmítnout. Za tím účelem musíte jen kliknout na příslušný odkaz zde (nebo dále níže pod bodem 9.8) a potvrdit vaše odmítnutí na příslušné stránce. V takovém případě se nastaví ve vašem prohlížeči permanentní cookie Adobe „Do not track“ a technologie Adobe již nebude používána.

Příjemce / kategorie příjemců: Vaše údaje jsou v rámci zpracování dat společnosti Kaufland zveřejněny/zprostředkovány následujícímu příjemci (odpovědné oddělení Marketing / Business Inteligence Kaufland). Pokud Adobe nebo ostatní techničtí poskytovatelé služeb využijí přístup k datům pro účely technické podpory, jsou s nimi uzavřeny smlouvy o  zpracování osobních údajů z pověření správce podle čl. 28 GDPR.

6.2 Google Conversion Tool

Účel zpracování dat / právní podklad: Tyto internetové stránky dále používají nástroj Google Conversion Tool pro pseudonymní interní analýzu efektivity integrovaných reklam. Dostanete-li se na naše internetové stránky z jiných webových stránek kliknutím na integrovanou reklamu Kauflandu, která je na nich umístěná (textové reklamy, reklamní bannery), uloží příslušný reklamní banner ve vašem programu prohlížeče soubor cookie. Pokud se u reklamního banneru jedná o reklamní kampaň objednanou u Google, uloží Google příslušný soubor cookie při kliknutí na reklamní banner. Naši partneři nástroje Conversion Tracking ani Kaufland přitom nemohou vidět, jaké jiné internetové stránky jste otevřeli. Nezjišťujeme a nezískáváme přitom ani žádné informace, kterými lze osobně identifikovat uživatele. Informace získané prostřednictvím nástroje Conversion Tracking slouží výhradně k sestavování statistik o úspěchu a využití našich kampaní. Tyto soubory cookies pozbývají platnosti po 30 dnech. Právním podkladem pro toto použití technologie cookie je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem Kauflandu vyplývá ze zájmu o optimalizaci vlastních webových stránek a zlepšení úspěšnosti reklamních opatření. Pokud se nechcete zúčastnit této analýzy, můžete prostřednictvím nastavení prohlížeče deaktivovat ukládání cookies nebo zde (nebo dále níže pod bodem 9.8) vyjádřit vaše odmítnutí.

Příjemce / kategorie příjemců: Informace, že jste se na naše webové stránky dostali jako anonymní návštěvník stránek prostřednictvím reklamního banneru Kaufland, se načte z vašeho souboru cookie a my ji zpracujeme s našimi partnery nástroje Conversion Tracking (např. Google). Osobní údaje o vás přitom nejsou předávány.

6.3 Reklamní síť Google Display

Účel zpracování dat / právní podklad: Na našich internetových stránkách používáme navíc technologie Retargeting Google. Přitom ukládáme soubory cookies, abychom rozpoznali váš počítač na jiných internetových stránkách, které jsou účastníky reklamní sítě Google Display, podle protokolovaných dat (návštěva našich webových stránek včetně data a času, převážně používaný jazyk, typ prohlížeče, operační systém), a abychom vám tam mohli prezentovat reklamy přizpůsobené vašim předpokládaným zájmům. Právním podkladem pro toto použití technologie cookie je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem Kauflandu vyplývá ze zájmu o optimalizaci vlastních webových stránek a zlepšení úspěšnosti reklamních opatření. Kategorie, podle nichž se vám pomocí této technologie zobrazuje v celé reklamní síti Google Display reklama podle vašich zájmů, si můžete prohlížet, odstranit nebo přidat prostřednictvím nastavení reklam Google. Pomocí tohoto nástroje můžete také celkově zakázat používání cookies pro reklamu podle vašeho zájmu v reklamní síti Google Display tím, že si stáhnete a instalujete plugin prohlížeče pro deaktivaci cookies pro nastavení reklam. Další informace o personalizovaném zapojení reklam prostřednictvím Google najdete také zde.

Příjemce / kategorie příjemců: Jakmile prostřednictvím stejného programu prohlížeče navštívíte jiné webové stránky na internetu, jejichž provozovatelé na nich integrovali reklamní plochy reklamní sítě Google Display, načte provozovatel těchto webových stránek automatizovaně informace ze souboru cookie a zobrazí obsahy v reklamním banneru podle vašich předpokládaných zájmů. Tyto informace nejsou kromě tohoto dočasného anonymního vyhodnocení ukládány provozovateli jiných stránek.

Příjemce / kategorie příjemců: Informace, že jste se na naše webové stránky dostali jako anonymní návštěvník stránek prostřednictvím reklamního banneru Kaufland, se načte z vašeho souboru cookie a my ji zpracujeme se společností Microsoft. Osobní údaje o vás přitom nejsou předávány.

6.4 Technologie Facebook Conversion

Účel zpracování dat / právní podklad: Na našich internetových stránkách používáme služby „Facebook Conversion Pixel“ a „Facebook Remarketing“. Podle Facebook Conversion Pixel můžeme my a Facebook rozpoznat, že někdo kliknul na naši reklamu na Facebooku a byl tak přesměrován na naše stránky. Nemůžeme však přitom vidět, jaké jiné internetové stránky jste otevřeli. Informace získané prostřednictvím nástroje Facebook Conversion Pixel slouží k sestavování statistik o úspěchu a využití našich reklam na Facebooku. Nezjišťujeme a nezískáváme přitom však žádné informace, kterými lze osobně identifikovat uživatele. Pomocí technologie Facebook Remarketing mohou být uživatelé, kteří naše stránky již navštívili, znovu osloveni cílově zaměřenou reklamou i na jiných internetových stránkách Facebooku. Nezjišťujeme ani nezískáváme ale žádné informace o tom, kterým uživatelům Facebook reklamu skutečně cíleně zobrazuje. Identifikace jednotlivých uživatelů není ani zde možná. Právním podkladem pro toto zpracování dat je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem Kauflandu vyplývá ze zájmu o optimalizaci vlastních webových stránek a zlepšení úspěšnosti reklamních opatření. Za tím účelem musíte jen kliknout na následující odkaz zde (nebo dále níže pod bodem 9.8) a potvrdit na příslušných stránkách vaše odmítnutí.

Bližší informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování vašich osobních údajů ze strany Facebooku a možnosti nastavení ochrany vaší soukromé sféry na Facebooku naleznete v Zásadách používání dat Facebooku. Prostřednictvím Digital Advertising Alliance v USA, Digital Advertising Alliance of Canada v Kanadě nebo European Interactive Digital Advertising Alliance v Evropě nebo prostřednictvím nastavení vašeho koncového zařízení je můžete deaktivovat, takže se vám již nebudou zobrazovat žádné online reklamy Facebooku a jiných zúčastněných společností podle vašeho zájmu.

Příjemce / kategorie příjemců: Podle Facebook Conversion Pixel můžeme my a Facebook rozpoznat, že někdo kliknul na naši reklamu na Facebooku a byl tak přesměrován na naše stránky. Informace o vašem používání těchto webových stránek generované pomocí cookie anebo grafik se odesílají na server společnosti Facebook do USA a tam se ukládají. Facebook používá takto získané informace k provedení vyhodnocení vašeho uživatelského chování ohledně reklam na Facebooku. Facebook tyto informace případně přenese také třetím osobám, pokud je to stanoveno zákonem nebo pokud třetí osoby zpracovávají tato data z pověření Facebooku. Facebook nespojí vaši IP adresu s jinými daty uloženými Facebookem.

6.5 Retargeting a měření úspěšnosti reklamy Double Click

Účel zpracování dat / právní podklad: Na našich internetových stránkách používáme technologie Retargeting Double Click. Účel služby  Double Click spočívá v opětovném rozpoznání dřívějších návštěvníků webových stránek reklamních zákazníků Double Click (internetové stránky, aplikace a newslettery) pro zobrazení personalizovaných reklamních bannerů. Double Click přitom používá cookies, které neumožňují osobní identifikaci návštěvníka stránek. Právním podkladem pro toto ukládání údajů a použití prostřednictvím permanentního souboru cookie je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem Kauflandu vyplývá ze zájmu o optimalizaci vlastních webových stránek a zlepšení úspěšnosti reklamních opatření. Toto zjišťování a ukládání údajů prostřednictvím cookies  Double Click můžete kdykoliv s účinností do budoucna odmítnout. Za tím účelem musíte jen kliknout na následující odkaz[JK1]  zde (nebo dále níže pod bodem 9.8) a potvrdit na příslušných stránkách vaše odmítnutí.

Příjemce / kategorie příjemců: Jakmile prostřednictvím stejného programu prohlížeče navštívíte jiné webové stránky na internetu, jejichž provozovateli jsou rovněž reklamní zákazníci Double Click, načtou se informace z permanentního souboru cookie Double Click (to jsou webové stránky navštívené prostřednictvím prohlížeče) pro zobrazení reklamních obsahů bannerů přizpůsobených podle historie surfování na internetu.

6.6 Retargeting a měření úspěšnosti reklamy Sklik

Účel zpracování dat / právní podklad: Na našich internetových stránkách používáme technologie Retargeting Sklik. Účel služby Sklik spočívá v opětovném rozpoznání dřívějších návštěvníků webových stránek reklamních zákazníků Sklik (internetové stránky, aplikace a newslettery) pro zobrazení personalizovaných reklamních bannerů. Sklik přitom používá cookies, které neumožňují osobní identifikaci návštěvníka stránek. Právním podkladem pro toto ukládání údajů a použití prostřednictvím permanentního souboru cookie je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem Kauflandu vyplývá ze zájmu o optimalizaci vlastních webových stránek a zlepšení úspěšnosti reklamních opatření. Toto zjišťování a ukládání údajů prostřednictvím cookies Sklik můžete kdykoliv s účinností do budoucna odmítnout. Za tím účelem musíte jen kliknout na následující odkaz[JK2]  zde (nebo dále níže pod bodem 9.8) a potvrdit na příslušných stránkách vaše odmítnutí.

Příjemce / kategorie příjemců: Jakmile prostřednictvím stejného programu prohlížeče navštívíte jiné webové stránky na internetu, jejichž provozovateli jsou rovněž reklamní zákazníci  Sklik, načtou se informace z permanentního souboru cookie Sklik (to jsou webové stránky navštívené prostřednictvím prohlížeče) pro zobrazení reklamních obsahů bannerů přizpůsobených podle historie surfování na internetu

6.7 Doba trvání uložení / kritéria pro stanovení doby trvání uložení u cookies

Relační cookies se po ukončení Vaší internetové relace (zavření programu prohlížeče) vymažou. Permanentní cookies zůstanou uložené ve Vašem prohlížeči, dokud je manuálně nevymažete.

6.8 Shrnutí všech možností odmítnutí

Na těchto webových stránkách jsou integrovány následující nástroje pro sledování a analýzu ve smyslu čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Jejich ukládání  můžete odmítnout kliknutím na příslušné odkazy s účinností do budoucna:

 • poskytovatel: Adobe Webtracking System; Link[JK3]  k odmítnutí ukládání souborů cookie
 • poskytovatel: Google Conversion Tool; Link k odmítnutí ukládání souborů cookie
 • poskytovatel: Reklamní síť Google Display; Link k odmítnutí ukládání souborů cookie
 • poskytovatel: Technologie Facebook Conversion; Link k odmítnutí ukládání souborů cookie
 • poskytovatel: Retargeting a měření úspěšnosti reklamy Sklik; Link[JK4] [JK5]  k odmítnutí ukládání souborů cookie
 • poskytovatel: Retargeting und měření úspěšnosti reklamy Double Click; Link k odmítnutí ukládání souborů cookie

7. Šifrování

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom zajistili co možná nejkomplexnější ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem. Vedle zajištění provozního prostředí používáme šifrování. Vámi uvedené informace jsou přenášeny v zašifrované podobě prostřednictvím protokolu SSL (secure socket layer) a jsou autenticky ověřovány tak, aby se předešlo zneužití osobních údajů třetími osobami. Šifrování poznáte tak, že na stavovém řádku Vašeho prohlížeče je symbol zámku vyobrazen v uzamčené podobě a řádek adresy začíná „https....“.

8. Vaše práva subjektu údajů

V souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) máte právo kdykoli a bezúplatně získat informaci o osobních údajích, které jsou o Vaší osobě uloženy u společnosti Kaufland.

Kromě toho máte dle čl. 16 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) právo požadovat opravu nepřesných/nesprávných údajů, které jsou o Vaší osobě uloženy.

V neposlední řadě máte dle čl. 17 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) právo požadovat výmaz osobních údajů v případě, že takové údaje již nejsme oprávněni ukládat (např. v případě, že tyto údaje již nejsou pro rozhodnutí o přijetí uchazeče do zaměstnání potřebné nebo protože jste příslušný souhlas se zpracováním osobních údajů odvolali).

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 e) nebo f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), náleží Vám dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Vyjádříte-li svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů, nebudou Vaše osobní údaje v budoucnu zpracovávány. To neplatí, pokud správce osobních údajů prokáže, že jsou dány kogentní důvody hodné ochrany hovořící pro oprávněné další zpracování takových osobních údajů, kdy tyto důvody převažují nad zájmem subjektu údajů ohledně uplatnění práva vznesení námitky proti zpracování dotčených osobních údajů.

V případě, že jste zpracované údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), můžete souhlas kdykoli odvolat s účinky do budoucna, aniž by tím byla dotčena zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů.

Ve shora uvedených případech, v případě dotazů nebo stížností se obracejte písemně či e-mailem na kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů.

Aniž je tím dotčen jiný správní či soudní opravný prostředek, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, je-li subjekt údajů toho názoru, že zpracování osobních údajů, jež se ho týkají, porušuje ustanovení GDPR (čl. 77 GDPR). Subjekt údajů může toto právo uplatnit u dozorového úřadu v členské zemi místa svého pobytu, pracoviště nebo místa domnělého porušení GDPR.

9. Údaje zpracovávané při návštěvě našich webových stránek

Informace obsažené v této části se vztahují stejně na naše webové stránky a také na související subdomény a podstránky.

Účely a právní účel zpracování

Když navštívíte naše webové stránky, vygenerují se soubory protokolu obsahující následující informace:

 • webová stránka/aplikace, ze které jste vstoupili na naše stránky (adresa URL odkazu);
 • IP adresa;
 • datum a čas přístupu;
 • požadavek klienta;
 • http kód odpovědi;
 • množství přenesených dat;
 • název a URL požadovaného souboru;
 • informace o typu prohlížeče a operačního systému, který používáte;
 • jméno vašeho poskytovatele internetových služeb.

Právním účelem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem vyplývá z ochrany našich systémů a zamezení zneužití nebo podvodného chování pokaždé, když uživatel vstoupí na tento web.

Pokud je zpracování výše uvedených údajů nezbytné pro přípravu nebo plnění smluvního vztahu, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Příjemci/kategorie příjemců

Údaje zpravidla nepředáváme třetím stranám mimo skupinu Kaufland. Ve výjimečných případech necháme údaje zpracovat naším jménem zpracovatelem. Takoví zpracovatelé jsou pečlivě vybíráni a vázáni smlouvou v souladu s článkem 28 GDPR.

Povinnost poskytnout vaše údaje

Nemáte žádnou zákonnou ani smluvní povinnost poskytnout nám osobní údaje. Tyto údaje však budou z technických důvodů zpracovány, jakmile vstoupíte na naše stránky. Jediným způsobem, jak zabránit zpracování vašich údajů, je přestat používat naše webové stránky.

Doba skladování

Výše uvedené údaje uchováváme po dobu sedmi dnů.

10. Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů

e-mail: oou@kaufland.cz
Poštovní adresa:
Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 2428/203
169 00 Praha 6